KAR DAĞITIM POLİTİKASI


Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Kâr dağıtım kararı verilirken pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasındaki denge gözetilir.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’ na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir.

Hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın çıkarılmış sermayenin %5’ nin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmaz.

Bu çerçevede, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir net kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, birinci kâr payı olarak %5’ ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5’ ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak; ikinci kâr payı olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir. Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Şu kadar ki, kâr payının tek seferde ödenmesine karar verilmesi halinde bu süre genel kurul toplantı tarihinden itibaren 6 ayı aşamaz. Taksitle ödenmesine karar verilmesi halinde ilk taksit ödemesi genel kurul tarihinden itibaren en geç 45 gün sonra yapılır. Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımının görüşüleceği genel kurul toplantısına kârın dağıtmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Saygılarımızla,
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI


ŞİRKETİMİZİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri başta olmak üzere, ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken her türlü bilgiyi zamanında ve eksiksiz bir şekilde kamuya duyurma politikasını benimsemiştir. Bu çerçevede, ticari sır kapsamı dışında kalan ve yasal olarak duyurulabilir hale gelmiş her türlü bilgi ve açıklamalar, ilgili taraflara eşit koşullarda ve en düşük maliyetle ulaşacak şekilde, mevzuatın öngördüğü yerlerde ve Şirketimizin internet sayfasında yayınlanır.

Şirketimizde bilgilendirme politikasının oluşturulması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Şirketimiz bünyesinde; mevcut ve potansiyel pay sahipleri, kurumsal yatırımcılar, analistler ve diğer ilgililerle iletişimin aksaksız bir şekilde yürütülebilmesi, Şirket hakkında bilgilerin mevzuata uygun standartlarda kamuoyu ile paylaşılmasını teminen yatırımcı ilişkileri birimi kurulmuş olup, Şirketimizde bilgilendirme politikası anılan birimin koordinasyonunda icra edilmektedir.

Yatırımcı ilişkileri birimi, yurtiçi ve yurtdışında Şirketimizin mevcut ve potansiyel yatırımcılar nezdinde tanıtımının yapılması, analist ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcılarla ilişkiler kapsamında iletilen sorulara cevap verilmesi konularında çalışmaları yürütür. Bu çalışmalarda varsa oluşturulan sunumlar, bültenler vb. dokümanlar Şirketimizin internet sitesinde de yayınlanır. Mevzuatın zorunlu kıldığı bilgi ve belgelerin yanı sıra Şirketle ilgili basın yayın organlarında çıkan haberler, Işıklar Grubu şirketlerindeki gelişmelerin anlatıldığı “Işıklar’dan Haberler” başlığı ile hazırlanan aylık dergi de internet sitesinde yayınlanır. Sürekli olarak güncellenen internet sitesinde ilgililerin Şirketimizle ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve yatırımcı ilişkileri araçlarına ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.

Işıklar Holding A.Ş., yurtiçinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan basın kuruluşlarında Işıklar Grubu şirketleri ile ilgili çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu çerçevede, çıkan haberler ilgisine göre şirketlerin üst düzey yöneticileri ile paylaşılmaktadır. Şirketimiz hakkında, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda özel durum açıklaması yapılır. Söz konusu haber veya söylenti içsel bilgi tanımına girecek önemde değilse, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu yatırımcı ilişkileri birimi tarafından değerlendirilir. İlke olarak, asılsız olduğu bariz olan dedikodu, söylenti veya internet sitelerinde yer alan kaynağı belirsiz yorumlarla ilgili olarak bir açıklama yapılmaz. Ancak, yatırımcıların menfaatlerinin korunması için gerekli görülürse, bu tip haberler için de açıklama yapılabilir. Ayrıca, söz konusu asılsız haber veya dedikoduyu yayanlar hakkında ilgili merciiler nezdinde işlem yapılmak üzere şikâyette bulunulur.

Şirketimizde özel durum açıklamasını gerektirecek bir gelişmenin varlığı halinde, söz konusu gelişmenin oluşumundan kamuya duyurulmasına kadar geçen süreçte içsel bilgiye sahip olan Şirket çalışanları ile diğer taraflar bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Bununla birlikte, henüz kamuya duyurulmadan önce içsel bilginin bir şekilde gizliliğinin sağlanamadığı veya sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dâhil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP’ta açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde: a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama yapılır c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.ÜCRET POLİTİKASI


Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları her yıl Genel Kurul tarafından karalaştırılır. Yönetim Kurulununbağımsız üyelerine verilecek mali haklarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirketimizde üst düzeyçalışanlara uygulanacak ücretler; Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan bir komite tarafından ilgili pozisyonun gerektirdiğisorumluluk ve personelin gösterdiği performans birlikte ele alınarak, piyasadaki ücret seviyeleri ve Şirket içindeki dengeler dikkatealınarak yılda en az bir kez gözden geçirilmek suretiyle belirlenir. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı şekilde dağıtılabilir kârınortaklara birinci temettü verildikten sonra kalan kısmının en fazla %5'i Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlara Genel Kurul kararı iledağıtılabilir.BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI


Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirtilen sınırlar dâhilinde Yönetim Kurulumuz, her yıl olağan genel kurul toplantılarında kararlaştırılan limite kadar Şirketimiz adına bağış ve yardımda bulunma konusunda yetkilidir. Bu çerçevede:

  • Sosyal sorumluluk gereği yasal olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara veya ihtiyaç sahibi kişilere bağış ve yardım yapılabilir.
  • Yapılan bağış ve yardımın tutarı genel kurul toplantısında konulan limiti aşamaz.
  • Yapılan bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %1’ine ulaşması halinde bu durum özel durum açıklaması şeklinde kamuya duyurulur.
  • Bir hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar o hesap dönemine ilişkin yapılan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.
  • Ticari saik ile yapılan reklam ve/veya sponsorluk harcamaları bağış ve yardım kapsamında değerlendirilmez.