DENETİMDEN SORUMLU KOMİTENİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI


Amacı
Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğini, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgiliiç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğini Yönetim Kuruluna raporlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Üyeleri
Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinden oluşur. Şirketin mali işler müdürü Denetimden Sorumlu Komite ile Şirket arasindaki koordinasyonun sağlanması ile görevlidir.Denetimden Sorumlu Komitenin mevcut üyeleri:

Ziya Mehmet GÜNAL/Başkan
Can ÖZDEMİR/Üye
Sebahattin Levent DEMİRER/Üye

Görev ve Yetkileri
Denetimden sorumlu komite; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrolsisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerininhazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlukomitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafındanbelirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Bağımsız denetim kuruluşu; Şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce Şirket yönetimine ilettiğiSPK’nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunlarınmuhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları, derhal denetimdensorumlu komiteye yazılı olarak bildirir.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması,Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesikonularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Denetimden sorumlu komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunar. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI


Amacı
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Üyeleri
Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Konusunda uzman kişiler de komitede görevlendirilebilir. Komitenin Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür Komitede görev alamaz. Riskin Erken Saptanması Komitesinin mevcut üyeleri:

Ziya Mehmet GÜNAL/Başkan
Can ÖZDEMİR/Üye
Sebahattin Levent DEMIRER/Üye

Görev ve Yetkileri
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Risk yönetim sistemini yılda en az bir kez gözden geçirir.

Komite yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

Rapor, Şirketin bağımsız denetçisine de gönderilir.