KAR DAĞITIM POLİTİKASI


Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Kâr dağıtım kararı verilirken pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasındaki denge gözetilir.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’ na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir.

Hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın çıkarılmış sermayenin %5’ nin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmaz.

Bu çerçevede, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir net kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, birinci kâr payı olarak %5’ ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5’ ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak; ikinci kâr payı olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir. Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Şu kadar ki, kâr payının tek seferde ödenmesine karar verilmesi halinde bu süre genel kurul toplantı tarihinden itibaren 6 ayı aşamaz. Taksitle ödenmesine karar verilmesi halinde ilk taksit ödemesi genel kurul tarihinden itibaren en geç 45 gün sonra yapılır. Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımının görüşüleceği genel kurul toplantısına kârın dağıtmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Saygılarımızla
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.