ŞİRKETİMİZİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI


Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri başta olmak üzere, ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken her türlü bilgiyi zamanında ve eksiksiz bir şekilde kamuya duyurma politikasını benimsemiştir. Bu çerçevede, ticari sır kapsamı dışında kalan ve yasal olarak duyurulabilir hale gelmiş her türlü bilgi ve açıklamalar, ilgili taraflara eşit koşullarda ve en düşük maliyetle ulaşacak şekilde, mevzuatın öngördüğü yerlerde ve Şirketimizin internet sayfasında yayınlanır.

Şirketimizde bilgilendirme politikasının oluşturulması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Şirketimiz bünyesinde; mevcut ve potansiyel pay sahipleri, kurumsal yatırımcılar, analistler ve diğer ilgililerle iletişimin aksaksız bir şekilde yürütülebilmesi, Şirket hakkında bilgilerin mevzuata uygun standartlarda kamuoyu ile paylaşılmasını teminen yatırımcı ilişkileri birimi kurulmuş olup, Şirketimizde bilgilendirme politikası anılan birimin koordinasyonunda icra edilmektedir.

Yatırımcı ilişkileri birimi, yurtiçi ve yurtdışında Şirketimizin mevcut ve potansiyel yatırımcılar nezdinde tanıtımının yapılması, analist ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcılarla ilişkiler kapsamında iletilen sorulara cevap verilmesi konularında çalışmaları yürütür. Bu çalışmalarda varsa oluşturulan sunumlar, bültenler vb. dokümanlar Şirketimizin internet sitesinde de yayınlanır. Mevzuatın zorunlu kıldığı bilgi ve belgelerin yanı sıra Şirketle ilgili basın yayın organlarında çıkan haberler, Işıklar Grubu şirketlerindeki gelişmelerin anlatıldığı “Işıklar’dan Haberler” başlığı ile hazırlanan aylık dergi de internet sitesinde yayınlanır. Sürekli olarak güncellenen internet sitesinde ilgililerin Şirketimizle ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve yatırımcı ilişkileri araçlarına ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.

Işıklar Holding A.Ş., yurtiçinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan basın kuruluşlarında Işıklar Grubu şirketleri ile ilgili çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu çerçevede, çıkan haberler ilgisine göre şirketlerin üst düzey yöneticileri ile paylaşılmaktadır. Şirketimiz hakkında, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda özel durum açıklaması yapılır. Söz konusu haber veya söylenti içsel bilgi tanımına girecek önemde değilse, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu yatırımcı ilişkileri birimi tarafından değerlendirilir. İlke olarak, asılsız olduğu bariz olan dedikodu, söylenti veya internet sitelerinde yer alan kaynağı belirsiz yorumlarla ilgili olarak bir açıklama yapılmaz. Ancak, yatırımcıların menfaatlerinin korunması için gerekli görülürse, bu tip haberler için de açıklama yapılabilir. Ayrıca, söz konusu asılsız haber veya dedikoduyu yayanlar hakkında ilgili merciiler nezdinde işlem yapılmak üzere şikâyette bulunulur.

Şirketimizde özel durum açıklamasını gerektirecek bir gelişmenin varlığı halinde, söz konusu gelişmenin oluşumundan kamuya duyurulmasına kadar geçen süreçte içsel bilgiye sahip olan Şirket çalışanları ile diğer taraflar bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Bununla birlikte, henüz kamuya duyurulmadan önce içsel bilginin bir şekilde gizliliğinin sağlanamadığı veya sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dâhil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP’ta açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde: a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama yapılır c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.